Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Verklaring AVG Stichting Gorinchem Citymarketing

Stichting Gorinchem Citymarketing onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen. Stichting Gorinchem Citymarketing heeft de organisatie daarop ingericht.

Stichting Gorinchem Citymarketing verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is terzake dienend en beperkt tot het te bereiken doel, zoals het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Stichting Gorinchem Citymarketing is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. Stichting Gorinchem Citymarketing verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van Stichting Gorinchem Citymarketing zijn: 

Groenmarkt 8, 4201 EE, Gorinchem

Contactpersoon: Agnes de Jong, emailadres: redactie@mooigorinchem.nl